Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą Texpol Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chałupkach Dębniańskich,  Chałupki Dębniańskie 246, 37-305 Dębno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535707, NIP: 8161529891, REGON: 691535770, adres e-mail: dok@texpol.info, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Wyświetlenie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jeśli Usługobiorca miał okazję się z nim zapoznać i w dalszym ciągu korzysta z Serwisu.

II. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Regulaminie ? rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • Usługodawcy ? rozumie się przez to spółkę pod firmą Texpol Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chałupkach Dębniańskich, Chałupki Dębniańskie 246, 37-305 Dębno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535707, NIP: 8161529891, REGON: 691535770, adres e-mail: dok@texpol.info;
  • Usługobiorcy ? rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
  • Serwis ? rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://texpol.info prowadzony przez Usługodawcę,
  • Usługi elektroniczne ? usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  • udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o ofercie oraz działalności Usługodawcy;
  • umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dostępnych w ramach Serwisu;
  • umożliwienie przesłania zgłoszenia serwisowego;
  • umożliwienie pozostawienia numeru telefonu w celu kontaktu ze strony Usługodawcy w ramach widgetu centrali telefonicznej,
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Usługobiorców.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  • komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  • dostęp do sieci Internet,
  • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

V. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

VI. Postanowienia reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację pisemnie lub drogą mailową na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 5. W celu korzystania z Serwisu Administrator udziela Usługobiorcom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.