Regulamin kart podarunkowych

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca ? Texpol Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chałupkach Dębniańskich 246, 37-305 Dębno.

Centrum Narzędziowe ? punkt sprzedaży Towarów, położony w Chałupkach Dębniańskich 246, 37-305 Dębno.

Karta Podarunkowa ? elektroniczny bon towarowy wydany przez Wydawcęna okaziciela, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów w Centrum Narzędziowym do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

Nabywca – osoba, która w Centrum Narzędziowym dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.

Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Centrum Narzędziowym.

Towary ? towary handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Centrum Narzędziowego.

 1. Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do uzyskania od Wydawcy świadczenia w postaci Towarów, do wartości nie przekraczającej wartości Karty Podarunkowej.
 3. Wartość Karty Podarunkowej jest określana przy nabyciu Karty Podarunkowej i odpowiada kwocie zapłaconej przez Nabywcę z tytułu nabycia Karty Podarunkowej.
 4. Nabycie Karty podarunkowej oraz jej wartość zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym niefiskalnym pokwitowaniem, niestanowiącym faktury VAT. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 5. Nabywca, z tytułu nabycia Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili otrzymania Karty Podarunkowej od Wydawcy.
 6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Centrum Narzędziowym na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Wydawca przyjmie do realizacji wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 8. Użytkownik uprawniony jest do jednorazowej realizacji Karty Podarunkowej do wartości ustalonego limitu w Centrum Narzędziowym w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 9. Niewykorzystane środki ani w całości ani w części nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 180 dni od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 11. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Centrum Narzędziowym. Dniem aktywacji Karty Podarunkowej jest dzień wydania Karty Podarunkowej Nabywcy.
 12. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Centrum Narzędziowym.
 13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 15. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Centrum Narzędziowego Karty Podarunkowej. Personel weryfikuje numer i ważność Karty Podarunkowej Użytkownika.
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
 • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
 • braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy i/lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 1. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Centrum Narzędziowe połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 2. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej środki zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 3. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość nabytej Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą lub wykorzystać inną Kartę Podarunkową.
 4. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia obsłudze Centrum Narzędziowego reklamowanej Karty Podarunkowej. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową o takiej samej wartości jak reklamowana Karta Podarunkowa. Nowa Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 6. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 7. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Centrum Narzędziowego Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Centrum Narzędziowym Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 8. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione pod adresem texpol.info oraz w Centrum Narzędziowym.